I Browniesboodschap is gevestigd aan de Klaas Listinghsteeg 11381BW te Weesp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64193977, 
Hierna te noemen Brownie
boodschap. Brownieboodschap biedt haar producten aan via een zogeheten Webshop.
II Koper is de klant / afnemer van Brownieboodschap
III Ontvanger is de geadresseerde van de bestelling.
IV De overeenkomst tussen Browniebooschap en een koper is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen beiden of een bestelling in de Webshop.

1 Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Brownieboodschap
Ze zijn toegankelijk via de website van Brownies
boodschap en kunnen u op verzoek worden toegestuurd.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Browniesboodschap zoals vermeld in
de webshop en in deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Brownieboodschap zal leveren volgens de leverings- en betalingsvoorwaarden welke golden op het moment dat de overeenkomst gesloten werd. 
Brownie
boodschap behoudt zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.4 Browniebooschap garandeert dat het product voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de overeenkomst.

2 Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 6% BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, verschrijvingen en kennelijke vergissingen, welke koper had behoren te begrijpen.

3 Betaling

 

Tenzij anders overeengekomen zal verzending van de bestelling pas plaatsvinden na ontvangst van de betaling door Brownieboodschap, 
ook als dat betekent dat de gewenste verzenddatum overschreden wordt.


4 Uitvoering van de bestelling

4.1 De koper die een bestelling plaatst in de webshop wordt middelseen aantal e- mails op de hoogte gehouden van de uitvoering van debestelling. 
Een e- mail met het onderwerp ‘Jouw bestelling is ontvangen’ wordt automatisch verstuurd binnen enkele minuten na het afronden van de bestelling in de webshop.
Een e- mail met het onderwerp ‘Verzonden’ wordt verstuurd op de dag waarop het product door Brownie
boodschap voor verzending wordt aangeboden aan PostNL.
Het niet ontvangen van de hiervoor genoemde e-mails kan duiden op een (technische) storing in het bestel- of betaalproces waardoor Brownie
boodschap de bestelling niet zou kunnen verwerken. 
De koper dient bij het niet ontvangen van de hiervoor genoemde e-mails contact op te nemen met Brownie
boodschap.
4.2 Brownieboodschap behoudt zich het recht voor om bestellingen te beoordelen op haalbaarheid. 
Indien de uitvoering van een bestelling niet haalbaar wordt geacht, zal de besteller hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal 
het aankoopbedrag worden gecrediteerd.


5 Levering

5.1 Brownieboodschap verzendt haar producten via PostNL met brievenbuspost, tenzij anders aangegeven of afgesproken. 
Brievenbuspost kan niet getraceerd worden. Niet aangekomen bestellingen zijn geen reden tot creditering.

5.2 Brownieboodschap verstuurt standaard elk afzonderlijk product als individueel poststuk, ook als koper meerdere producten gelijktijdig bestelt 
voor hetzelfde afleveradres.
Alleen op uitdrukkelijk van koper voorafgaand aan de bestelling kan verzending op een andere wijze worden overeengekomen.

5.3 Brownieboodschap verpakt haar producten in dozen die door PostNL zijn goedgekeurd voor brievenbusbezorging. 
Brievenbussen die voldoen aan de eisen van PostNL hebben een opening van 3,2 cm x 26,5 cm. 
Brownie
boodschap is niet verantwoordelijk voor het niet of later aankomen van bestellingen vanwege te kleine brievenbusopeningen.
5.4 Brownieboodschap biedt de bestelling voor bezorging aan aan PostNL op de afgesproken verzenddag (maandag tot en met vrijdag) voor 17.00 uur. 
PostNL stelt dat vrijwel alle brievenbuspost de volgende dag wordt bezorgd, maar garandeert dat niet. 
Koper dient bij het opgeven van de verzenddatum zelf het risico van vervroegde of verlate bezorging in te schatten. 
Brownie
boodschap is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Het niet op tijd aankomen van de bestelling is geen reden voor creditering.
5.5 Brownieboodschap is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. 
Wanneer koper een foutief of onvolledig adres heeft opgegeven kan de bestelling retour gestuurd worden door PostNL of worden afgeleverd op het opgegeven adres,
 al komt dit niet overeen met de naam van de geadresseerde. Foutieve of onvolledige adressering is geen reden voor creditering.


6 Wijziging van de bestelling

Koper kan er pas van uitgaan dat doorgegeven wijzigingen in reeds afgeronde bestellingen zijn doorgevoerd, als dit door Brownieboodschap is bevestigd.

7 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen en specificaties betreffende gewichten, afmetingen en kleuren van de producten en verpakkingen van Brownieboodschap in de webshop
en op verpakkingen van Brownie
boodschap gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot creditering, schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst.


8 Garantie

8.1 Brownieboodschap garandeert dat de door haar geleverde producten met de grootste zorg en aandacht worden geproduceerd
en staat daarmee in voor de kwaliteit van het product tot tenminste de houdbaarheidsdatum, welke op het product is vermeld.

8.2 Brownieboodschap is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van haar producten 
voor welke individuele toepassing dan ook door koper of ontvanger, noch voor eventuele adviezen aangaande haar producten welke niet afkomstig zijn van haarzelf.

8.3 Koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren of te laten controleren door de ontvanger. 
Indien blijkt dat het geleverde product sterke afwijkingen vertoont met wat is overeengekomen, beschadigd, bedorven of aangedaan is,
dan dient koper of ontvanger de onvolkomenheden onmiddellijk te melden aan Brownie
boodschap, het product niet te consumeren en in originele verpakking
 terug te sturen aan Brownie
boodschap.
8.4 Indien de klachten van koper of ontvanger door Brownieboodschap redelijk worden bevonden, 
zullen koper of ontvanger en Brownie
boodschap in overleg besluiten tot het leveren van nieuwe producten of een schadevergoeding treffen, 
met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Brownie
boodschap altijd beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten.
8.5 Iedere aansprakelijkheid van Brownieboodschap voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, 
waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.6 Deze garantie geldt niet indien zolang koper jegens Brownieboodschap in gebreke is en/of de koper 
of ontvanger de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken en/of de geleverde producten
aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld of anderszins onzorgvuldig heeft behandeld.


9 Overmacht

9.1 Brownieboodschap zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, 
maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke abnormale oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen,
onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen van het Internet en e-mailverkeer, storingen in de elektriciteitstoevoer, 
beperkingen van vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen en vertragingen in de aanvoer door toeleveranciers aan Brownie
boodschap.
9.3 Brownieboodschap zal in het geval van overmacht overleggen met koper over het opschorten van haar verplichtingen of het geheel of gedeeltelijk 
ontbinden van de overeenkomst. 
In geen geval is 
Brownieboodschap gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Brownieboodschap bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, 
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen.


10 Gegevensbeheer

10.1 Alle in het kader van de bestelling verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Brownieboodschap gebruikt en zullen nooit aan derden 
ter beschikking worden gesteld, 
tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties of bezorging van de bestelling.

10.2 Brownieboodschap behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de besteller te gebruiken voor het verstrekken van informatie over producten 
en diensten 
van Brownie
boodschap middels nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrieven heeft een mogelijkheid tot afmelden.
10.3 Brownieboodschap behoudt zich het recht voor om op verzoek van ontvanger van een bestelling met een anonieme afzender de naam van 
koper kenbaar te maken
 aan de ontvanger.


11 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brownieboodschap partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
Brownieboodschap en koper of ontvanger zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 
onderling overleg op te lossen.